Projekty EU

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa 6: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie 6.2Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Innowacyjność procesowa w wyniku wdrożenia platformy e-learningowej w proces świadczenia usługprzez KM Consulting

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do procesu świadczonych usług narzędzi cyfrowych, które w znaczący sposób je usprawnią i tym samym zwiększą odporność prowadzonej przez KM Consulting działalności na wypadek kolejnych obostrzeń wywołanych pandemią COVID-19.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-14-0954/21
Całkowita wartość projektu wynosi 298 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 253 810,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 „Opracowanie nowej technologii umożliwiającej tworzenie treści e-learningowych (kursów) i zarządzanie tą treścią w celu ulepszenia oferowanych usług edukacyjnych”

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia od instytucji naukowej w opracowaniu projektu nowej technologii tworzenia treści e-learningowych i zarządzania nimi.

W wyniku realizacji projektu w ofercie KM Consulting pojawi się nowa usługa. Wdrożenie opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych systemu wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki oraz pozycję konkurencyjną Spółki.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-14-0044/19
Całkowita wartość projektu  wynosi  457 806,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   316 370,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

„Specjalistyczne wsparcie IOB drogą do wzrostu konkurencyjności działalności prowadzonej przez KM Consulting”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa KM Consulting w celu uzyskania wzrostu konkurencyjności oferowanych usług oraz zdobycia większego grona klientów.

Realizacja przedmiotu projektu pozwoli KM Consulting poszerzyć grono klientów i uatrakcyjnić oferowane usługi a tym samym przyczyni się do wzrostu zarówno jego konkurencyjności na rynku jak i efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności na poziomie operacyjnym.

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-c318/19
Całkowita wartość projektu wynosi 144 648,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 88 335,00 PLN

Planeta Rozwoju
KM Consulting, właściciel marki Centrum Edukacji Planeta Rozwoju

KM Consulting
ul. Malwowa 1A
05-825 Czarny Las
NIP: 7731008563
REGON: 590378715

Biuro:
ul. Młodości 2a lok. 6
05-825 Książenice

Kontakt

(+48) 884-998-854
biuro@planetarozwoju.pl