Projekty EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 „Opracowanie nowej technologii umożliwiającej tworzenie treści e-learningowych (kursów) i zarządzanie tą treścią w celu ulepszenia oferowanych usług edukacyjnych”

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia od instytucji naukowej w opracowaniu projektu znacząco ulepszonego systemu do generowania i dystrybuowania złożonych kluczy dostępu.

W wyniku realizacji projektu w ofercie KM Consulting pojawi się nowa usługa. Wdrożenie opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych systemu wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki oraz pozycję konkurencyjną Spółki.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-14-0044/19
Całkowita wartość projektu  wynosi  457 806,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   316 370,00 PLN

Planeta Rozwoju
Planeta Rozwoju

NIP: 7731008563
REGON: 590378715

ul. Młodości 2a lok. 6
05-825 Książenice

Kontakt

(+48) 884-998-854
biuro@planetarozwoju.pl